Datum op afspraak
Duur: 2 uur

Passend Onderwijs Constructie Model

Kosten: € 190 per persoon

Doelgroep

• Aansturende en uitvoerende professionals in het onderwijs en bij onderwijs-zorgarrangementen
• Hbo-niveau wordt verondersteld

Omschrijving

In deze cursus wordt de cursist bekend met het Passende Onderwijs Constructie-model (ontwikkeld door Act-inclusief). Het model kan je als instrument inzetten bij het vormgeven van inclusiever onderwijs en bij thuiszittende kinderen die herintreden. Het helpt scholen, samenwerkingsverbanden en andere vormen van onderwijs om voor deze kinderen tijdelijke leerarrangementen te maken die bijdragen aan het behalen van gestelde eindtermen.

Passend onderwijs creëren: elk kind doet mee en maakt gelijke kansen waar.
U leert het POC in te zetten voor het samenstellen van alternatieve leerarrangementen
t.b.v.:
• Regulier onderwijs: ter voorkomen van schooluitval
• Passend onderwijs: waarbij zorg een onderwijskundige basis dient te krijgen
• Inclusiever onderwijs: integratie regulier en speciaal onderwijs (in po & vo)
• Borgen gelijke kansen voor alle leerlingen

Inhoud

1. Visie
Soms is het nodig bij voorkomen van achterstand of uitval of bij herintrede van thuiszitters, na bijvoorbeeld ziekte, speciale programma’s voor betreffende kinderen samen te stellen. Want in onze visie is inclusie de norm. In uitzonderlijke situaties is het bekende beeld van ‘leren in de klas’ is niet altijd mogelijk of
wenselijk. De veel besproken ‘leerbehoefte’ waaraan het onderwijs zich zou moeten aanpassen kan met dit model. Leerlingen en hun ouders hebben bijdrage aan de inhoud van deze leerbehoefte. Tegelijkertijd helpt het model om arrangementen te maken waarmee leerlingen weer kunnen meedoen in de reguliere situaties. Als dit lukt draagt elk maatwerkprogramma bij aan het bevorderen van kansengelijkheid.

2. Aspecten van het onderwijs(zorg)-arrangement:
Bewaakt moet worden dat kor cyclische en lang cyclische beslissingen van leerarrangementen coherent – dus zonder tegenstrijdige beslissingen – voor het kind
uitwerken.

3. Een doorgaande communicatiecyclus 8 Om de inbreng van kinderen te borgen is een doorgaande communicatiecyclus noodzakelijk. En om de inbreng van kinderen te verankeren is het nodig om regelmatig met de kinderen zelf in gesprek te gaan. Ouders/ verzorgers brengen hun eigen ervaringen met- en waarnemingen van hun kind thuis in. Eventueel zorgverleners (zoals orthopedagogen en psychologen) worden door ouders actief betrokken. Docenten/begeleiders/instelling brengen hierbij professionele keuzes in die gebaseerd zijn op het ontwikkelingsproces van het kind in relatie tot het curriculum.

4. De werkwijze van het model in processtappen
• Intake organiseren: om de aanleiding van de maatwerkvraag helder te krijgen is het
belangrijk om het afgelegde pad (situatie en historie) uit te schrijven van de leerling
en betrokken partijen (narratieve benadering);
• Overeenkomen van een gezamenlijk en haalbaar opleidingsdoel: leerling, ouders, school e.a.
• Overeengekomen onderwijsplan spreekt zich uit over:
o Studiebelasting per week
o Vrijstellingen en intensiveringen
o Leerplek-afspraken
• Inhoudelijk onderwijsplan vormgeven: a.d.h.v. ontwerpspecificaties (zie hieronder)
• Organisatorische voorwaardelijkheden regelen bij alternatieve leersituaties: op school of elders
• Startmoment overeenkomen
• Start van het onderwijstraject bepalen
• Procedure voor tussentijdse aanpassingen overeenkomen: tussen leerling/ouders en school
Maximale doorlooptijd van deze processtappen: 3 weken

5. Ontwerpspecificaties
Denk aan: leertaken; cognitieve-, affectieve en motorische leerdoelen; diversiteit aan
leeromgevingen; variatie van individueel en sociaal leren; variatie van toetsvormen; het
belang van een vaste mentor; is het facultatief per vak of per thema/project; rollen ouders;
externe professionals en/of sleutelpersonen, enz.

Trainingsdocument downloaden
Hidden
Toestemming
Ik schrijf mij in voor de nieuwsbrief.

Type training

Organisatie ontwikkeling

Categorie

Passend onderwijs

Contact voor deze training

Marco den Outer
marco@jblorenz.nl
+31 (0)6 -57299659
Meer informatie